Związek zagregowanych wewnątrzbłoniastych cząstek z przepuszczalnością wody w ropie pęcherza moczowego leczonej wazopresyną.

Wcześniej wykazano, że przy mikroskopii elektronowej z zamrożonym pękaniem wazopresyna indukuje specyficzne zmiany strukturalne błony śluzowej komórek ziarnistych z pęcherza moczowego w zależności od dawki. Zmiany te składają się z zagregowanych wewnątrzbłoniastych cząstek i są obserwowane zarówno w obecności, jak i przy braku gradientu osmotycznego. Zbadano wpływ metoheksytetu, selektywnego inhibitora przepływu wody stymulowanego wazopresyną, oraz wpływu floretryny, selektywnego inhibitora przepuszczalności mocznika na strukturę błony komórkowej ziarniaka ziarnistego. Methoheksitalne leczenie stymulowanego wazopresyną pęcherza moczowego zmniejszyło zarówno przepływ wody osmotycznej, jak i wywołane wazopresyną zmiany struktury błony w tym samym stopniu. Filloretina zmniejsza przepuszczalność mocznika, ale nie wpływa na przepływ wody ani agregację cząstek. Ponieważ żaden z czynników nie wpływa na stymulowany wazopresyną ruch sodu, odkrycia te wskazują, że zjawisko agregacji cząstek jest szczególnie związane z indukowaną wazopresyną przepuszczalnością wody, a nie zmianami w przepuszczalności mocznika lub sodu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...