Wywołane cyjankiem odpowiedzi na utlenianie-redukcję cytochromu a, a3 w mózgu szczura in vivo.

Czułość mózgu na indukowaną cyjanami histotoksyczną niedotlenienie i działanie ochronne znanych antagonistów cyjanku oceniano in vivo za pomocą spektrofotometrii odbiciowej. Zależne od cyjanku zmiany w stopniu oksydazy cytochromowej ?, ?3 (oksydazy cytochromowej) (redoks), wysycenie hemoglobiny tkanek i miejscowa objętość krwi były w sposób ciągły monitorowane w korze mózgowej szczurów. Niekumulowane, zależne od dawki hamowanie in situ mitochondrialnego łańcucha oddechowego oceniano bezpośrednio przez pomiar wzrostu poziomów redukcji końcowej oksydazy. Tym przejściowym redukcjom cytochromu a, a3 towarzyszyło zwiększenie saturacji hemoglobiny w regionie regionalnym i objętość krwi. Odpowiedzi redox cytochromu nie zmieniły się ani pod względem wielkości, ani kinetyki w wyniku hiperoksji; jednak krzywą dawka-odpowiedź cytochromu-cytochromu znacznie przesunięto w prawo przez wstępne potraktowanie azotynem sodu, a stopień odzysku cytochromu a, a3 z indukowanej cyjankami redukcji zwiększono czterokrotnie przez wstępne traktowanie tiosiarczanem sodu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...