Synteza antygenu czynnika VIII przez hodowlane megakariocyty świnki morskiej

Immunoprecypitaty zawierające antygen czynnika VIII świnki zostały przygotowane z osocza świnki morskiej z reagującym krzyżowo króliczym antyludzkim czynnikiem VIII. Monospecyficzne antysurowice dla świnki morskiej Antygen czynnika VIII wytworzono u królików, stosując te przemyte immunoprecypitaty jako immunogeny. Powstały antysurowice na antygen czynnika VIII świnki morskiej wykrył antygen czynnika VIII w osoczu świnki morskiej i zahamował aktywność czynnika von Willebranda w osoczu świnki morskiej. To przeciwciało wykrywa również antygen czynnika VIII w rozpuszczonej mieszaninie białek przygotowanej z izolowanych hodowanych megakariocytów świnki morskiej. Hodowane megakariocyty świnki morskiej znakowano radioaktywną leucyną. Według radiografii radioaktywnej 96,9% aktywności radioaktywnej było obecne w megakariocytach. Radioaktywny antygen czynnika VIII obecny w mieszaninie solubilizowanego białka komórkowego został wyizolowany metodą immunoprecypitacji i charakteryzowany przez elektroforezę w żelu poliakryloamidowym z dodecylosiarczanem sodu. Wyniki pokazują, że hodowlane megakariocyty świnki morskiej syntetyzują antygen czynnika VIII, który zawiera tę samą podjednostkę polipeptydową (ciężar cząsteczkowy 200000) obecny w antygenie czynnika VIII w osoczu świnki morskiej.

Czytaj więcej artykułów medycznych...