Spontaniczna ekspresja genu c-sis i uwalnianie pochodzącej z płytki krwi cząsteczki podobnej do czynnika wzrostu przez ludzkie pęcherzykowe makrofagi.

Makrofagi pęcherzykowe od zdrowych osób i pacjentów z śródmiąższowymi chorobami płuc spontanicznie eksprymowały mRNA o 4,2 kb, komplementarne do genu c-sis, protoonkogenu kodującego jeden z łańcuchów płytkowego czynnika wzrostu (PDGF). Równocześnie komórki te uwalniały mediator o właściwościach PDGF, w tym: czynnik chemotaktyczny dla komórek mięśni gładkich, których aktywność była odporna na ciepło i kwas, ale wrażliwa na redukcję; mitogenna (kompetencja) aktywność fibroblastów; zdolność do konkurowania z PDGF o jego receptor; i strącone przez przeciwciało anty-PDGF. Podczas gdy monocyty krwi nie zawierały transkryptów mRNA c-sis, monocyty dojrzewają w ekspresji in vitro c-sis, zgodnie z koncepcją, że ekspresja c-sis zachodzi podczas różnicowania monocytów w pęcherzykowe makrofagi. Wraz ze znanymi działaniami PDGF, obserwacje te sugerują, że protoonkogen c-sis i jego produkt PDGF są częścią armamentarium dostępnego dla makrofagów pęcherzyków płucnych dla normalnej obrony płuc i udziału w zapaleniu płuc.

Czytaj więcej artykułów medycznych...