Rekombinowana alfa 1-antytrypsyna Pittsburgh (Met 358 —- Arg) jest silnym inhibitorem kallikreiny w osoczu i aktywowanego fragmentu czynnika XII.

W normalnym osoczu inhibitor proteazy serynowej alfa 1-antytrypsyna (alfa 1-AT) odgrywa niewielką lub żadną rolę w kontrolowaniu kallikreiny osoczowej lub aktywowanego fragmentu czynnika XII (czynnik XIIf), funkcja ta jest wykonywana przez inhibitor Cl. Niedawno opisano wariant alfa 1-AT z mutacją Met —- Arg w reaktywnej reszcie środkowej P1 (pozycja 358), która zmieniła swoistość hamowania z specyficznej dla Met lub Val proteazy neutrofili proteolitycznej do trombiny, Proteaza specyficzna dla Arg. Badaliśmy hamowanie kallikreiny osoczowej i czynnika XIIf, obydwu enzymów specyficznych wobec Arg, z rekombinowanym alfa 1-AT (Met358 – Arg) wytwarzanym przez szczep Escherichia coli niosący zmutowany ludzki gen alfa 1-AT. Skonstruowane białko było bardzo skutecznym inhibitorem obu enzymów. Był on bardziej skuteczny niż inhibitor Cl o współczynnik 4,1 dla kalikreiny i 11,5 dla czynnika XIIf. Te wyniki sugerują, że rekombinowany alfa 1-AT (Met358 —- Arg) ma potencjał terapeutyczny dla stanów chorobowych, w których obserwuje się aktywację układu tworzenia kininy w osoczu, na przykład w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym lub wstrząsie septycznym.

Czytaj więcej artykułów medycznych...