Reaktywność na antygeny mielinowe w stwardnieniu rozsianym. Limfocyty krwi obwodowej odpowiadają głównie na glikoproteinę mielinową oligodendrocytu.

Chociaż odpowiedzi limfocytów T na ilościowo duże białka mielinowe, podstawowe białko mieliny (MBP) i białko proteolipidowe (PLP), prawdopodobnie będą miały znaczenie w przebiegu stwardnienia rozsianego (MS), komórkowe odpowiedzi autoimmunologiczne na inne antygeny mielinowe, w szczególności ilościowo niewielkie antygeny mielinowe, takie jak glikoproteina związana z mieliną (MAG) i specyficzna dla centralnego układu nerwowego glikoproteina mieliny oligodendrocytów (MOG), mogą również odgrywać dominującą rolę w inicjacji lub progresji choroby. Wysoce oczyszczone antygeny mielinowe zostały użyte w tym badaniu do oceny komórkowej odpowiedzi immunologicznej na MOG u pacjentów z SM, w kontekście reaktywności na inne antygeny mielinowe, MBP, PLP i MAG. Największą częstość występowania odpowiedzi proliferacyjnej przez limfocyty krwi obwodowej stwardnienia rozsianego miała MOG, ponieważ 12 z 24 pacjentów przebadanych zareagowało i, z tego, 8 zareagowało wyłącznie na MOG. W przeciwieństwie do tego tylko 1 osoba kontrolna z 16 badanych zareagowała pozytywnie na MOG. Częstość odpowiedzi na MBP, PLP i MAG nie różniła się znacznie między pacjentami z SM a osobami kontrolnymi. Przeważająca reaktywność komórek T wobec MOG w SM sugeruje ważną rolę komórkowej odpowiedzi odpornościowej na ten antygen w patogenezie MS.

Czytaj więcej artykułów medycznych...