Mutacja punktowa w bogatym w leucynę powtórzeniu glikoproteiny płytkowej Ib alfa skutkującej zespołem Bernarda-Souliera.

Bogate w leucyny powtórzenia są konserwatywnym motywem strukturalnym o jeszcze nieokreślonej wadze, występującym w grupie białek różnych gatunków. Należą do nich cztery składniki ludzkiego kompleksu glikoproteiny płytkowej Ib-IX-V, receptora błonowego, który pełni podstawową funkcję w trombogennej funkcji płytek przez interakcję z białkiem adhezyjnym, czynnikiem von Willebranda. Stwierdziliśmy, że podstawienie pojedynczego aminokwasu (Ala156 -> Val) w jednym z sześciu powtórzeń bogatych w leucynę w podjednostce alfa glikoproteiny Ib prowadzi do wariantowej postaci wrodzonego zaburzenia krwawienia, zespołu Bernarda-Souliera, przez gigantyczne dysfunkcyjne płytki krwi. Badania genetyczne propozytusa i jego członków rodziny uzupełniono analizą immunologiczną i funkcjonalną ekspresjonowanych rekombinowanych fragmentów GP Ib alfa w celu wykazania, że obserwowana mutacja jest przyczyną wadliwego wiązania czynnika von Willebranda. Badania te określają molekularne podstawy zespołu Bernarda-Souliera w obrębie tej rodziny i wykazują, że integralność strukturalna powtórzenia bogatego w leucynę jest niezbędna do normalnego funkcjonowania kompleksu receptora glikoproteiny Ib-IX-V i, być może, do prawidłowej morfologii płytek krwi. Obrazy

Czytaj więcej artykułów medycznych...