Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów: reaktywność komórek T z ludzkim HSP60 u pacjentów z korzystnym przebiegiem zapalenia stawów.

Odpowiedzi proliferacyjne komórek błony maziowej i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na ludzkie białko szoku cieplnego o masie ciała 60 kD (HSP60) badano u 23 pacjentów z młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów (JCA) i 7 pacjentami z kontrolą bez JCA. Wszyscy pacjenci wykazywali aktywne zapalenie stawów w momencie badania. Pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od obecności (grupa A) lub braku (grupa B) reaktywności limfocytów T na ludzki HSP60. Pokazujemy, że reaktywność na ludzki HSP60 występuje przede wszystkim, choć nie wyłącznie, u pacjentów z przebiegiem choroby, tj. Podgrupa pacjentów z negatywnym JCA HLA-B27 z początkiem oligoartycznym. Analiza immunohistochemiczna ekspresji HSP w błonach maziowych wykazała istotnie wyższą intensywność barwienia u pacjentów z JCA niż w kontrolach innych niż JCA. Wyniki sugerują, że zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami dokonanymi w modelach eksperymentalnych reaktywność limfocytów T wobec ludzkiego HSP60 w tej podgrupie pacjentów z JCA może być częścią mechanizmów regulatorowych limfocytów T kontrolujących rozwój zapalenia stawów.

Czytaj więcej artykułów medycznych...