Aktywacja transkrypcji i nadwrażliwe miejsca DNazy I są związane z selektywną ekspresją genu peptydu uwalniającego gastrynę.

Peptyd uwalniający gastrynę (GRP) jest hormonem neuropeptydowym i czynnikiem wzrostu wytwarzanym normalnie przez komórki nerwowe i neuroendokrynne, jak również przez guzy ludzkiego drobnokomórkowego raka płuca (SCLC) i pochodne linie komórkowe. W tym badaniu porównano strukturę ludzkiego genu prepro-GRP w czterech liniach komórkowych SCLC, które wyrażają zmienne poziomy mRNA GRP w stanie stacjonarnym. Wydaje się, że regulacja ekspresji genu GRP odbywa się na poziomie pierwotnej transkrypcji w oparciu o przebieg jądrowy w badaniach. W dwóch liniach komórkowych SCLC eksprymujących GRP znajdujemy pojedyncze miejsce startu transkrypcji dla mRNA GRP, a w pobliżu tego miejsca znajdują się cztery nadwrażliwe miejsca DNazy I. Te nadwrażliwe miejsca nie występują w dwóch liniach komórkowych, które nie wyrażają GRP. Obecność nadwrażliwych miejsc DNazy w regionie promotora genu GRP jest cechą strukturalną, która najlepiej koreluje z aktywacją transkrypcyjną. Te cztery nadwrażliwe miejsca DNazy są kandydatami do regio- nów regulatorowych działających w cis, co może być ważne w określaniu poziomu transkrypcji ludzkiego genu GRP prepro.

Czytaj więcej artykułów medycznych...